SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASI

16.04.2020 tarihinde kabul edilen ve 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Geçici 13. Madde eklenmiş ve bu madde ile Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımı şimdilik 30.09.2020 tarihine kadar sınırlandırılmıştı. Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 17.05.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ”6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’ üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) ile Geçici 13. Madde ile sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına getirilen sınırlamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğe göre;

Geçici 13. Maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 17.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihinde kadar; Sermaye Şirketleri’nde (Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler sermaye şirketleridir.) 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek olup; 2019 yılı net karının yüzde 25’inden fazlası, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. 17.04.2020 tarihinden önce Geçici 13. Madde ile belirlenmiş olan sınırları aşkın olarak Kar Payı Dağıtımına karar verilmiş fakat kararlaştırılan dağıtımın tamamının veya bir kısmının henüz yapılmamış olması halinde, sınırı aşan dağıtım miktarına ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir. Tebliğ uyarınca yine aynı şekilde Geçici 13. Maddenin yürürlük tarihinden önce bilanço dönemi içerisinde zarar edilmesine karşın yedek akçelerden kar payı dağıtımına verilmiş ve henüz ödeme yapılmamış olması halinde, belirli bir maddi sınır gözetilmeksizin, yapılacak olan ödemelerin tamamı 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Kar Payı Dağıtımına karar verilmiş olması halinde, söz konusu paylar ortakların alacak hakkı olarak nitelendirilse de; Geçici 13. Madde uyarınca 30.09.2020 tarihine kadar ertelenen Kar Payı Dağıtımlarına ilişkin faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

Geçici 13. Madde ile sermaye şirketlerinin net karlarının ve serbest yedek akçelerinin kar payı hakkı olarak şirket ortaklarına dağıtımı sınırlandırılmış olsa da; söz konusu malvarlığı kalemlerinin iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında kullanılmasına bir engel bulunmamaktadır. Belirlenen tarih aralığında iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, şirketin net karının ve serbest yedek akçelerin kullanımı hakkında belirlenmiş olan sınırlamalar söz konusu olmayacaktır.

Geçici 13. Madde ile belirlenmiş olan Kar Payı Sınırlamasından istisna tutulmak istenen ve belirlenen şartları taşıyan sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımı hususunu genel kurullarında görüşülebilmeleri için Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması gerekecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen şartların yerine gelmesi halinde, yıl sonuna kadar beklenilmeden dönem içinde alınan bilançolarda elde edilen net şirket karının, şirket ortaklarına dağıtımına Kar Payı Avansı denilmekte olup, Kar Payı Avansı Dağıtımı Genel Kurul Yetkilendirilmesi ile Yönetim Organı tarafından gerçekleştirilmektedir. Yayımlanmış olan bu Tebliğin 4.maddesinin 2.fıkrasına göre Sermaye Şirketlerinde Genel Kurul tarafından 30.09.2020'ye kadar yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmeyecektir. 17.04.2020 tarihinden önce Genel Kurul tarafından Yönetim Organı’na Kar Payı Avansı Dağıtımı yetkisi verilmiş ve dağıtımın henüz yapılmamış olduğu şirketlerde; söz konusu Kar Payı Dağıtımı 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Tebliğe göre Bakanlıktan uygun görüş alınması halinde, yukarıda bahsedilen sınırlara tabi kalmaksızın, Kar Payı Dağıtımına izin verilecek olan Sermaye Şirketleri istisnalar olarak belirlenmiştir. Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120 bin lira ve altında kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler bahsedilen istisna kapsamında tutulacaktır. Tebliğe göre; pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının yarısından fazlasının, kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun ödenmesinde kullanılması şartıyla kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler de söz konusu istisnadan yararlanacaktır. Pay sahipleri tarafından dağıtımına karar verilen kar payının, vade tarihi imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında belirlenen sürenin sonuna kadar olan yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler de Tebliğde sayılmış olan diğer bir istisna grup olup, sınırlamaya maruz kalmayacaktır.

İstisna hükümleri yapılacak kar payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunlu olacaktır. Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kar veya zarar tablosu gibi belgeler olacaktır. Şirketler, istisna kapsamında olduklarına ilişkin ilgili kurum ve şirketlerden aldıkları tevsik edici belgeleri de sunacaklardır.

Geçici 13. Madde ile kabul edilmiş ve Tebliğ ile usul ve esasları açıklanmış olan Kar Payı Dağıtımına ilişkin sınırlandırmalar şu an için 30.09.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmiş ise de, Cumhurbaşkanı söz konusu süreyi 3 ay uzatmaya ve kısaltmaya yetkilidir.

Sermaye şirketlerini yakından ilgilendiren bu Tebliği bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle…

 

                                                                                                              Av.Doğan CANBOLAT & Av.Gizem KALEOĞLU